موقعیت رقابتی

موقعیت رقابتی

موقعیت رقابتی تان را ترسیم کنید      

در نمودار تعیین موقعیتی رقابتی به صورت تصویری نشان می دهید که چگونه و تا چه حد دوالویت برر کاربرنمای خود را براورده می کنید و چطور به رقابت می پردازید . هدف این است نشان دهید که موقعیت رقابتی تان که در ان قرار دارید هم اهرمی برای تقویت شایسگی محوریتان است و هم اینکه محصولتان بهتر از محصولات موجود، یا محصولات که در اینده عرضه می شوند ، اولویت های کاربرنما را  براورده می کند.

چگونه موقعیت رقابتی تان را ترسیم کنید

ترسیم نمودار موقعیت رقابتی با شناسایی دو اولویت برتر کاربرنما و مدنظر قرار دادن این فرض اغاز می شود که این دو تا اولویت درست همان چیزی است که اهمیت دارد  .ممکن است شایستگس محوری شما الهام بخش باشد و محصولتان نیز ویژگی های بسیار خوبی داشته باشد اما این دو نمی توانند اولویت های مشتری را نشان دهد.

سپس یک نمودار با ماتریس ساده رسم کنید:

  • محورهای X و Y را به دونیم تقسیم کنید.
  • اولویت شماره یک کاربرنمای خود را روی محور X بنویسید.
  • در نیمی از محور X که به مبدا نزدیک تر است، (( وضعیت بد ))این اولیوت را بنویسید .
  • در نیمه دیگر محور x (( وضعیت خوب)) این اولویت را بنوسید.
  • روی محور y ، اولویت شماره دوی کاربرنمایتان را بنویسید . (( وضعیت بد)) را روی نیمه نزدیک تر محورy به مبدا و (( وضعیت خوب )) را روی نیمه دیگر محور y  بنویسید.
  • وضعیت جاری کسب و کارتان را روی نودار و در کناررقبای خود مشخص کنید . همچنین گزینه (( کاری انجام نمیدهد)) یا  (( وضع موجود )) را مدنظر قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید