تکنیک در هم شکستن مفروضات

تکنیک در هم شکستن مفروضات

تکنیک های خلاقیت در کارآفرینی

در این بخش از خلاقیت در کار آفرینی  به ادامه ی تکنیک هایی که قبلا در مورد آن صحبت کرده بودیم می پردازیم که شامل : تکنیک طوفان ذهنی،توهم خلاق ، پی.ام.ای DOIT ، شکوفه نیلوفر آبی ، تکنیک چه می شود اگر….!و…..بود حال سراغ تکنیک دیگری به نام تکنیک در هم شکستن مفروضاتمی رویم وبا آن آشنا می شویم

 

تکنیک در هم شکستن مفروضات

یکی از موانع مهم خلاقیت، مفروضات قبلی است که نا خودآگاه اجازه نمی دهد فکر در همه جهات به حرکت در آید بسیاری از مفروضات قبلی ممکن است                      در اصل همان زمانی که در ذهن ما ایجاد شده اند، غلط باشند،                                                                                                                                            مثل خطر ناک بودن دوچرخه در ذهن کسی که خواب تصادف شدید با دوچرخه را دیده است.                                                                                                     بسیاری از آن ها به مرور زمان اعتبارشان را از دست داده اند یا بسیاری از آن ها به دلیل تغییر شرایط بی اعتبار شده اند.

مسئله مهم درتکنیک در هم شکستن مفروضات

اما مسئله این است که  تکنیک در هم شکستن مفروضات در فرد متوجه این تغییرات و اشتباهات نیست و هنوز با مفروضات قبلی به مسئله نگاه می کند.                     از آنجائی که مفروضات مربوط به قسمت درونی ذهن می شوند و به عبارت دیگر چون آن ها امری درونی هستند نمی توانیم آن ها را به تنهایی فسخ یا از فکر خود جدا سازیم.                                                                                                                                                                                                               مثل آن چاقو که نمی تواند دسته اش را ببرد. شناسایی مفروضات خود و دیگران، اولین قدم برای تغییر مفروضات است.

دیدگاهتان را بنویسید