مرکز آموزشی حکیم به عنوان مرکز تخصصی آموزش و پژوهش در حوزه سوادهای یونسکو بالاخص سوادمالی،سوادرسانه و سواد رایانه ای فعالیت می کند.برگزاری بیش از دهها کارگاه آموزشی حضوری و آنلاین ،تولید محتواهای متعدد صوتی و تصویری و چاپ کتاب در حوزه بازی های ویدیویی و کارآفرینی از جمله فعالیت های مرکز بوده است.

خانم بیدقی
مدرس

کارشناس تدریس انگلیسی

خانم پولادی
پشتیبانی و امور دفتر

خانم خراسانی
سوپروایزرانگلیسی

کارشناس ارشد تدریس زبان انگلیسی،مدرس دانشگاه

علیرضاعبادالهی

علیرضا عبادالهی
مدیرعامل

مدرس دانشگاه،نویسنده چندجلدکتاب،کارشناس رادیو و مدیرعامل حکیم