انواع کارآفرینی اجتماعی                    

انواع کارآفرینی اجتماعی                    

انواع کارآفرینی اجتماعی                    

انواع کارآفرینی اجتماعی به سه نوع دسته بندی شده است:

(۱کارآفرینی اجتماعی یکپارچه:

هر فعالیت اقتصادی که به طور روشن و به منظور ایجاد دستاوردهای مثبت اجتماعی برپایه ی ارزشها و نیازهای اجتماعی طراحی شده باشد،

کارآفرینی اجتماعی یکپارچه بهشمار میآید.

(۲ کارآفرینی اجتماعی توزیع مجدد:

هر فعالیت اقتصادی که در یک سازمان و یا نهاد غیرانتفاعی انجام شود

تا به وسیله آن از تواناییها و فرصتهای موجود برای کاهش هزینهها و یا افزایش درآمدها و تنوعبخشی به آن استاده کنند، ازنوع تفسیر مجدد است

(۳کارآفرینی اجتماعی مکمل:

هرگاه یک سازمان یا نهاد غیرانتفاعی بخش نوینی را برای فعالیتهای اقتصادی خود به طوررسمی تاسیس کند تا از منافع آن هزینههای بخش غیرانتفاعی خود را تامین کند، مبادرت به کارآفرینی اجتماعی مکمل کرده است

توضیحات بیشتر:

حال که با انواع کارآفرینی اجتماعی آشنا شدیم

در بخش های بعدی با مطالب بیشتری نسبت به کارآفرینی آشنا می شویم

و کارآفرینان عزیز را با مطالب بیشتری برای آشنایی شان با خودشان در حوضه ی کارآفرینی آماده می کنیم

و در بخش بعدی شما را به خواندن ویژگی های کارآفرینان اجتماعی دعوت می کنیم که حتی در این بخش که شما را به آن دعوت کردیم با رفتار های این افراد فعال در اجتماع توضیح خواهیم داد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید